Samorząd Uczniowski

Jesteś tu: » Strona startowa » Samorząd Uczniowski

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI przy Szkole Podstawowej w Jeziorku

 

 

CO TO JEST ?

Samorządem są wszyscy uczniowie w szkole.

 

DLA KOGO ?

Samorząd służy uczniom w szkole. Tworzą go uczniowie, jeśli chcą mieć wpływ na życie szkoły i decydować w sprawach ważnych dla siebie i swoich kolegów.

 

PO CO ?

Samorząd organizuje życie szkoły:

 

  • planuje wszystkie prace związane z życiem szkoły i ocenia ich wykonanie,
  • podejmuje decyzje w sprawach dotyczących klasy i poszczególnych uczniów,
  • przydziela zadania do realizacji,
  • organizuje pomoc potrzebującym,
  • rozwiązuje konflikty między uczniami,
  • uczy młodzież aktywności społecznej,
  • daje możliwość realizacji pomysłów poszczególnych uczniów,
  • uczy planowania i osiągania założonych celów,
  • uczy wejścia w dorosłe życie.

 

  

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JEZIORKU
1. Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest: 
a. uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami,
b. rozwijanie demokratycznych form współżycia: współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy,
c. kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.
2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 
a. przedstawianie Dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, występowanie w roli rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
b. współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom warunków do nauki i udzielenia niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
c. współudział w organizowaniu działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
d. dbanie o sprzęt, urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
e. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
f. rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku wystąpienia takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu, Dyrektorowi szkoły lub wychowawcy.
3. Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy: 
a. przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły,
b. wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
c. wyrażanie przez Radę Samorządu opinii na piśmie o pracy zawodowej nauczyciela ( w relacji uczniowie - nauczyciel) przy dokonywaniu przez Dyrektora szkoły oceny pracy, dorobku zawodowego nauczyciela zgodnie z odrębnymi przepisami,
d. wyrażanie opinii na piśmie o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły,
e. wykonywanie  gazetek szkolnych, apeli itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
f. udział przedstawicieli z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Pedagogicznej i jej komisji,
g. dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
Fundusze Samorządu mogą być tworzone: 
 z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,
 z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,
 ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne organizacje i instytucje.
Zebrane fundusze samorządu przechowywane są w kasie szkoły; 
h. powoływanie sądu koleżeńskiego do rozpatrywania konfliktów między uczniami,
4. Zasady działania Samorządu Uczniowskiego: 
a. wybory do Samorządu i sądu koleżeńskiego, w przypadku jego powołania, powinny odbyć się na początku roku szkolnego według ustalonej ordynacji, określonej w p. d) - g) w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
b. władzą wykonawczą Samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego i rady samorządów klasowych,
c. skład Rady Samorządu Uczniowskiego (liczba jej członków i rodzaj sprawowanej funkcji) pozostaje w gestii nowo wybranej reprezentacji uczniów,
d. wybory organów Samorządu Uczniowskiego winny być poprzedzone prezentacją kandydatów w gablocie Samorządu oraz na spotkaniach wstępnych uczniów poszczególnych pionów klas z kandydatami. Kandydaci powinni rekrutować się spośród przedstawicieli rad klasowych (po dwóch lub trzech przedstawicieli rad klasowych, przy czym mogą to być wybrani przez uczniów klas: gospodarz klasy i jego zastępca oraz skarbnik, ale także każdy inny uczeń wybrany przez uczniów klasy jako kandydat do Samorządu),
e. po szerokiej prezentacji kandydatów uczniowie całej szkoły poprzez głosowanie tajne (na przygotowanych kartkach) dokonują wyboru składu Samorządu ze wskazaniem przewodniczącego i dwóch zastępców przewodniczącego; przy czym na przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego nie wybiera się kandydatów z klas ,
f. do Samorządu Uczniowskiego wybiera się uczniów do pełnienia funkcji przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego. Liczba uczniów działających w Samorządzie nie powinna przekraczać 20 osób;
g. kadencja Samorządu trwa maksymalnie trzy lata.
5. Obowiązki Dyrektora szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego: 
a. udzielanie pomocy w pracy Samorządu, szczególnie w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
b. zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych m.in. udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, niezbędnych środków finansowych i innych,
c. wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez Dyrektora szkoły stanowisku,
d. powoływanie ze składu Rady Pedagogicznej opiekuna Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając opinię Rady Samorządu; opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.
6. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego: 
a. udzielanie pomocy w realizacji zadań Samorządu wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły,
b. czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu ze szczególnym uwzględnieniem zasad dysponowania jego funduszami,
c. informowanie młodzieży o uchwałach rady pedagogicznej i decyzjach Dyrektora szkoły dotyczących spraw uczniowskich.
7. Postanowienie końcowe: 
a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest opracowany wspólnie przez Radę Samorządu, Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły, zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane z inicjatywy Rady Samorządu, Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły na podstawie uzasadnionego wniosku w trybie uchwały akceptowanej przez w/w organa Zespołu.

czytaj więcej

czytaj więcej